نوشته‌ها

در راستای نظارت همگانی و ایجاد شفافیت مالی، گزارش صورت وضعیت مالی نمایندگی (از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/9/30) به شماره تلگرامی اعضای محترم پروانه دار ارسال گردید.