نوشته‌ها

بخشنامه 121006/100/02 مورخ 98/8/21 وزیر محترم راه و شهرسازی موضوع تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی در خصوص تنظیم روابط حرفه ای بین شاغلان و کارفرمایان

بخشنامه 121006/100/02 مورخ 98/8/21 وزیر محترم راه و شهرسازی موضوع تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی در خصوص تنظیم #روابط حرفه ای بین شاغلان و کارفرمایان