نوشته‌ها

در راستای نظارت همگانی و ایجاد شفافیت مالی، گزارش صورت وضعیت مالی نمایندگی (از تاریخ 98/4/1 لغایت 98/6/31) به شماره تلگرامی اعضای محترم پروانه دار ارسال گردید.