نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده روز چهارشنبه مورخ 98/4/5 رأس ساعت 18:30 جلسه تشکیل و مصوبات گروههای کنترل نقشه به سمع و نظر دفاتر جهت انجام امور و بررسی وکنترل نقشه ها رسید؛ همچنین در مورد ساز و کار نحوه ادامه سهمیه طراحی ها در چهار گروه و تخصیص سهمیه پس از اتمام دوره جاری در شروع دوره جدید بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از جمع بندی مقرر گردید براساس پله های تعریف شده و پایه طراحان تخصیص سهمیه صورت گیرد.

نشست مشترک مسئولین و طراحان دفاتر با مدیر و مشاورین نمایندگی