نوشته‌ها

 

🔻عدم اجرای خم انتهایی میلگرد طولی تیر
🔻ارماتورهای اصلی تیر فاقد طول کافی
🔻 عدم در نظر گرفتن خاموت محل اتصال تیر و ستون