نوشته‌ها

جلسه مشاورین با جناب آقای سرکوهیان و روئین تن نمایندگان مسکن جوانان پایین محله

 

صورتجلسه618

جلسه هیأت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۶

استانداردسازی بتن و محصولات بتنی

 

جلسه کمیته تخصصی معماری

 

صورتجلسه609

جلسه مسئولین دفاتر طراحی و رؤسای گروههای کنترل نقشه

 

صورتجلسه608

جلسه هیات مشاورین

 

صورتجلسه605