نوشته‌ها

جلسه کمیته تخصصی معماری

جلسه کمیته تخصصی معماری

 

 

صورتجلسه619

جلسه مشاورین با جناب آقای سرکوهیان و روئین تن نمایندگان مسکن جوانان پایین محله

 

صورتجلسه618

جلسه مسئولین و طراحان دفاتر در مورد نحوه ارجاع تقسیم کار طرح اقدام مسکن ملی

 

 

صورتجلسه۶۱۷

جلسه هیأت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۶

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۵

 

 

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه613