نوشته‌ها

اولین جلسه هیأت مشاورین در سال 99 و جلسه با مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان
پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ 99/01/25 ساعت 10 الی 12 جلسه مشاورین و مدیر دفتر نمایندگی به برنامه ریزی فعالیتهای سال جاری و بررسی عملکرد سال 98 اختصاص یافت. در ادامه با حضور آقای مهندس محمدی مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان و جناب آقای مهندس قیصری بحث و تبادل نظر جهت اجرای تعمیر و نگهداری ساختمانها پس از بهره برداری ذیل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفت.

جلسه با مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان

جلسه مدیر ومشاورین نمایندگی با جناب آقای مهندس بذرافشان مدیرکنترل کیفیت شرکت ذیصلاح بازرسی جوش(صحت گستر خاوران) از وزارت راه وشهرسازی و جناب آقای مهندس صادقی مدیرعامل وآقای مهندس ناظمی از شرکت جوش آزما

پنج شنبه مورخ۹۸/۹/۱۴ساعت ۱۸ جلسه فوق الذکر برگزار ومقرر گردید با توجه به الزام مالکین و ناظرین برای استفاده از شرکتهای ذیصلاح جهت انجام بازرسی وتستهای مترتب بر مراحل ساخت از ظرفیت شرکت بازرسی صحت گستر خاوران استفاده گردد.
براین اساس شرکت جوش آزما به مدیریت آقای مهندس صادقی ذیل شرکت فوق الذکر و بعنوان نماینده در طبس وبا استانداردهای تعریف شده شرکت ذیصلاح ادامه فعالیت خواهند داد.

نامه و لیست شرکت های خدمات آزمایشگاهی دارای صلاحیت پروانه از راه و شهرسازی استان را در تصویر زیر ببینید.

لیست شرکت های خدمات #آزمایشگاهی دارای صلاحیت پروانه از راه و شهرسازی استان