نوشته‌ها

درخواست پیگیری انعقاد تفاهم نامه جهت واگذاری زمینهای طرح اقدام ملی به شرکت تعاونی مهندسین

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۹۹/۳/۱۷ ساعت ۸.۳۰ در محل سردرب باغ گلشن تشکیل گردید.جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان طبس در حوزه زمین و مسکن شهری

پیرو هماهنگی بعمل آمده نشست ساعت ۱۲.۳۰ پنجشنبه مورخ۹۸/۹/۲۱ درمحل دفتر نماینده محترم برگزار و درخواستهای نمایندگی در دو حوزه واگذاری زمین به اعضای محترم حائز شرایط و اخذ زمین دولتی برای نمایندگی جهت ساخت ساختمان برابر نیازها و پاسخگویی مناسب تر و بهتر به مالکین محترم مطرح و ازسوی نماینده محترم قول مساعدت جهت پیگیری لازم داده شد.

مکاتبه آقای دکتر امیرحسنخانی با فرمانداری ویژه شهرستان در خصوص واگذاری زمین دولتی جهت احداث نمایندگی

مکاتبه آقای دکتر امیرحسنخانی با فرمانداری ویژه شهرستان در خصوص واگذاری زمین دولتی به اعضای نمایندگی فاقد مسکن و دارای فرم جیم سبز