نوشته‌ها

جلسه مدیر و مشاورین با جناب آقای مهندس اخوان مدیر روابط عمومی نمایندگی
پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ 98/5/27 ساعت 19:30 نشست برگزار و در مورد نحوه ثبت و ضبط دوره های آموزشی برنامه ریزی شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
پیرو مصوبه جلسات مشاورین، مقرر گردید نمایندگی لوازم و تجهیزات مرتبط با موضوع را تهیه نموده و آقای مهندس اخوان بخش مربوط به تهیه فایل صوتی تصویری مناسب جهت بارگذاری در سایت و کانال نمایندگی، استان و کانال های معتبر کشوری را مدیریت نمایند.