نوشته‌ها

دپوی زیاد مصالح روی سقف قبل از بهره برداری

در مرحله سفت کاری و نازک کاری ، ظرفیت تحمل بار زنده و مرده قطعات و احتراز از بارگذاری سربار اضافه بطور مثال دپوی غیرمتعارف مصالح مصرفی بر روی سقف، باید مورد توجه قرار گیرد.

دپو مصالح