نوشته‌ها

🔴 طبق بند 12-4-4-1 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ◀️ به هنگام جوشکاری، برشکاری، آهنگری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای سر و صورت و چشم کارگران می شود، باید عینک ایمنی و سپر محافظ صورت استاندارد، مناسب با نوع کار و خطرهای مربوط تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

🔴 طبق بند 12-4-9-3 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ◀️ برای جوشکاری و مشاغل مشابه آن که کارگران در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد.

🔴 طبق بند 12-7-1-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ◀️ استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع است.