نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ 98/4/24 ساعت 19 نشست مشترک برگزار و در مورد ارتقاء نرم افزار در جهت نحوه ثبت سهمیه ها و گزارش گیری در برشهای زمانی مختلف و همچنین دسترسی شهرداری محترم و راه و شهرسازی به سامانه بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

جلسه مشترک مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با مهندس محمدنژاد مدیر نرم افزار گزارش نویسی و سرکار خانم شفیعیان از شهرداری