نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ 98/5/6 ساعت 19 نشست برگزار و جناب آقای مهندس عظیمی زاده، جناب آقای دکتر عابدزاده و جناب آقای مهندس حسین زاده از اعضای نمایندگی و دارای نمایندگی بیمه به ترتیب ملت، ایران و معلم موارد و نقطه نظرات خود را در مورد صدور بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان مطرح نمودند.