نوشته‌ها

بر اساس هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 12/4/98 ساعت 18:30 اولین جلسه گروه تخصصی برق تشکیل و در این جلسه جناب آقای مهندس لعل بعنوان رئیس گروه تخصصی برق تعیین گردید.

اولین جلسه گروه تخصصی برق