نوشته‌ها

طبق بند ١٢-٤-٣-١ مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان، براي كارهايي از قبيل جوشكاري،سيم كشي و يا هر نوع كار ديگر در ارتفاع كه امكان تعبيه سازه هاي حفاظتي براي جلوگيري از سقوط كارگران وجود نداشته باشد بايد وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كار در ارتفاع از قبيل حمايل بند كامل،طناب مهار و ساير متوقف كننده از نوع استاندارد تهيه و در اختيار آنها قرار داده شود.