نوشته‌ها

پیرو هماهنگی های بعمل آمده اعضای محترم کمیته نظارت عالیه ماده 35 استان از پروژه های تحت نظارت ناظرین سازه، معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی بازدید بعمل آورده و ضمن بررسی ارسال گزارشات مرحله ای و به موقع به مرجع صدور پروانه نکات فنی مربوطه جهت ارتقاء دانش نظارتی به ناظرین محترم منتقل نمودند.