نوشته‌ها

الــزام ناظـرین،طراحــان و مجــریان سازمان،نسبت به ارائه خدمات مهندسی شامل طراحی،نظارت و اجــرا ویژه افراد دارای معلولیت

عطف به نــامه شمــاره ۰۰۶۳۷ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،ڪـلیه ناظــرین،طراحــان و مجــریان ملــزم به رعایت ویرایش سوم ضوابط و مـقررات شهــرسازی و مـعماری برای افراد دارای معلولیــت در تــمام زمینه های خدمات مهندسی شامل طراحـی،نظارت و اجــرا می بــاشنـــد.

عطف به نــامه شمــاره ۰۰۶۳۷ مورخ ۰۶/۰۲/۹۹ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان،ڪـلیه ناظــرین،طراحــان و مجــریان ملــزم  به رعایت ویرایش سوم ضوابط و مـقررات  شهــرسازی و مـعماری برای افراد دارای معلولیــت در تــمام زمینه های خدمات مهندسی شامل طراحـی،نظارت و اجــرا می بــاشنـــد.