نوشته‌ها

 

1- کرمو بودن بتناشکالات اجرایی

2- عدم رعایت کاور بتن

3- وجود مواد زاید در بتن خصوصا در محل اتصالات (اتصالات بسیار ضعیف اجرا شده است.)

4- عدم رعایت عرض تیر

5- خم ننمودن انتهای میلگردهای طولی ستون در تیر تراز سقف (عدم رعایت مهار آرماتور ستون)