سهمیه نظارت و طراحی در گروه های چهارگانه را در فایل های زیر مشاهده نمایید.

1سهمیه طراحی معماری

1سهمیه محاسبات

1سهمیه نظارت سازه و معماری

2سهمیه طراحی برق

2سهمیه نظارت برق

3سهمیه طراحی مکانیک

3سهمیه نظارت مکانیک

فلوچارت گروههای چهارگانه

 فلوچارت گروههای چهارگانه

فلوچارت گروههای چهارگانه

فلوچارت گروه سازه

فلوچارت گروه مکانیک

فلوچارت گروه برق

فلوچارت گروه معماری

 

 

علمک
1-انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.
2-فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.
3-در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.
4-محور رایزر و علمک هم راستا باشد.
5-فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد.

ادامه مطلب

برای مشاهده نامه مربوط به اشکالات و موارد رعایت نشده در اکثر لوله کشی های گاز شهرستان های استان به ادامه مطلب مراجعه فرمایید. ادامه مطلب

برای مشاهده راهنمای فنی نظارت عالیه گاز فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع کلیک کنید.