صورتجلسه مشترک نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس و شهرداری محترم

روز یکشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۶ ساعت 9:30 نشست مشترک در محل اداره راه و شهرسازی برگزار گردید؛ در این جلسه مدیر و مشاورین نمایندگی مسائل، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود را در حوزه ساخت و ساز شهری به جناب آقای سجادی منتقل نمودند.
ایشان نیز ضمن تبریک دهه کرامت عنوان نمودند در عرصه ساخت و ساز فرهنگ سازی باید به شکلی صورت گیرد تا مردم و مسئولین به سمت ایمن و فنی ساختن بناها بیش از پیش سوق پیدا کنند؛ به همین علت راه و شهرسازی بطور کامل در ابعاد فنی و شهرسازی از نظام مهندسی ساختمان حمایت کامل خواهد نمود.
در ادامه ایشان ضمن استقبال از پیشنهادات مطرح شده در مورد طرح جامع ابلاغی از سال 96 اعلام نمودند راه و شهرسازی در این مقوله به طور جدی ورود خواهد کرد و با اخذ مشاوره فنی از نظام مهندسی و انجام تحقیقات میدانی خروجی مشکلات اجرایی قانون به استان منتقل خواهد شد.

پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ 15/4/98 ساعت 18:30 جلسه کمیته تخصصی معماری برگزار و مسائل و نقطه نظرات جهت ارتقاء کیفی نقشه ها، معماری ایرانی-اسلامی و … فیمابین اعضا رد و بدل گردید؛ همچنین در این جلسه آقای مهندس رمضانعلی عبدالهی بعنوان رئیس گروه تخصصی معماری تعیین گردید.

اولین جلسه کمیته تخصصی معماری

بر اساس هماهنگی بعمل آمده چهارشنبه مورخ 12/4/98 ساعت 18:30 اولین جلسه گروه تخصصی برق تشکیل و در این جلسه جناب آقای مهندس لعل بعنوان رئیس گروه تخصصی برق تعیین گردید.

اولین جلسه گروه تخصصی برق

جلسه مدیر دفتر ن جلسه مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم  مایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم

در روز چهارشنبه مورخ 12/4/98 رأس ساعت 12:00 در محل دفتر آقای مهندس مرتضوی نشست مشترک مدیر و مشاورین نمایندگی با ایشان و مسئولین دوایر و کارکنان دوایر ساختمانی و عمران برگزار و مسائل و نقطه نظرات مختلف در حوزه ساخت و ساز شهری را منتقل نمودند؛ در این نشست آقای مهندس مرتضوی بر استفاده از ظرفیت مهندسین در پروژه های عمرانی و عام المنفعه طبس تأکید و عنوان نمودند با همکاری فیمابین نظام مهندسی و شهرداری بیش از پیش در خدمت مردم عزیز طبس خواهیم بود و رعایت استحکام و استاندارد در ساختمان سازی جزء حقوق شهروندی است.

جلسه مدیر دفتر نمایندگی و مشاورین با جناب آقای مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری محترم

طی هماهنگی بعمل آمده ساعت 18:30 سه شنبه مورخ 98/4/11 نشست کارگروه مجریان در محل نمایندگی برگزار گردید.
طرفین ضمن تبادل نظر برنامه های خود برای سامان دادن بهتر به گروه های مختلف مجریان در حوزه های ساختمانی و تأسیساتی را مطرح نمودند؛ مقرر گردید برنامه ریزی لازم توسط کارگروه، جهت اجرایی نمودن پیشنهادات صورت پذیرد.
در این جلسه جناب آقای مهندس ابوالفضل صدقی رابط مشاورین با کارگروه در بخش تأسیسات، جناب آقای مهندس سیدعلی علوی رابط مشاورین با کارگروه در بخش ساختمانی و جناب آقای مهندس رضا رستم زاده بعنوان رئیس کارگروه مجریان تعیین گردیدند.