جلسه هیئت رئیسه با شهردار محترم و هیئت همراه

جلسه کمیته تخصصی معماری

جلسه مسئولین دفاتر و رؤسای گروههای کنترل نقشه

جلسه کمیته تخصصی برق (طراحان برق)

جلسه قرعه کشی ناظرین طرح اقدام ملی

 

صورتجلسه۶۲۱