جذب نیروی امریه توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در رشته فناوری اطلاعات