جلسه کمیته تخصصی برق (طراحان برق)

جلسه کمیته تخصصی برق

 

صورتجلسه611

دومین جلسه کمیته تخصصی برق
شنبه مورخ 98/5/12

طی هماهنگی بعمل آمده اولین نشست هماهنگی گروه کنترل نقشه در روز چهارشنبه مورخ 29/3/98 رأس ساعت 18:30 در محل نمایندگی برگزار گردید؛
اعضای گروه کنترل نقشه برق: آقایان مهندسین ابوالفضل صدقی، حسین دادالهی، هادی مددی ومحمد مناجاتی
در این جلسه آقای مهندس ابوالفضل صدقی بعنوان رئیس گروه کنترل نقشه تعیین گردید.

ابوالفضل صدقی

حسین دادالهی

عباس لعل

هادی مددی

محمد مناجاتی