چک لیست نظارت گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود کنید.

چک لیست مکانیک

چک لیست برق

چک لیست عمران

چک لیست معماری

 

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي- مرحله اول

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي – مرحله دوم

كنترل عمليات اجرايي تاسيسات برقي- مرحله سوم