جلسه مسئولین و طراحان دفاتر در مورد نحوه ارجاع تقسیم کار طرح اقدام مسکن ملی

 

 

صورتجلسه۶۱۷

جلسه هیأت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۶