جلسه مسئولین و طراحان دفاتر در مورد نحوه ارجاع تقسیم کار طرح اقدام مسکن ملی

 

 

صورتجلسه۶۱۷

جلسه هیأت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۶

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه۶۱۵

 

 

جلسه هیئت مشاورین

 

صورتجلسه613

صورتجلسه596

صورتجلسه594

صورتجلسه591