جلسه کمیته تخصصی عمران

صورتجلسه597

صورتجلسه588

صورتجلسه 578 کمیته تخصصی عمران را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه578

صورتجلسه569 جلسه کمیته تخصصی عمران را در زیردانلود کنید

صورتجلسه 569

صورتجلسه کمیته تخصصی عمران را دز ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه553

صورتجلسه کمیته تخصصی عمران را میتوانید در ذیل دنلود نمایید.

صورتجلسه545

فایل صورتجلسه سومین جلسه کمیته تخصصی عمران را در ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه539

سهمیه نظارت و طراحی گروههای چهارگانه را در ادامه دانلود نمایید.

طراحی برق

طراحی معماری

طراحی مکانیک

محاسبات سازه

نظارت برق

نظارت عمران و معماری

نظارت مکانیک