اعلام مبالغ و شماره حساب خزانه (وزارت راه و شهرسازی) مربوط به خدمات صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال مهندسین در خصوص اجرای ماده ۳۸ قانون وصول درآمدهای دولتی و درخواست اصلاح و اخذ مابه التفاوت

نحوه عمل نظام مهندسی ساختمان در مورد ارائه خدمات رایگان مهندسی

نحوه عمل نظام مهندسی ساختمان در مورد ارائه خدمات رایگان مهندسی