مطابق رویه دوشنبه های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷ ساعت ۱۰ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین وحید اصغری و رضا رستم زاده بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.
هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت و سازها در شهر، جلوگیری از تخلفات ساختمانی در مرحله اجرا و ارزیابی نحوه نظارت ناظرین می‌باشد.