دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۹٫۰۷ از ساعت ۱۲ جلسه قرعه‌کشی نقشه‌های طرح نهضت ملی عشق‌آباد و سایت ۳۵۰ هکتاری شهر طبس با حضور نمایندگان دفاتر طراحی شهری در محل نمایندگی برگزار گردید.