مطابق برنامه دوشنبه‌های قبل، این هفته نیز کارگروه نظارت مضاعف نمایندگی مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۲۳  ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم، آقایان مهندسین رضا باقری و سعید صادقی بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی این پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.
هدف از این بازدیدها کنترل و بررسی ساخت و سازها در شهر، جلوگیری از تخلفات ساختمانی در مرحله اجرا و ارزیابی نحوه نظارت ناظرین است.