پیرو هماهنگی بعمل آمده شنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۴ از ساعت ۱۸ الی ۲۰.۳۰ از دفاتر طراحی شماره ۱ و ۲ شهری بازدید بعمل آمد.
مسئولین و طراحان محترم دفاتر نقطه نظرات خود را در مورد روند تهیه و کنترل نقشه‌ها منتقل نمودند.
در این نشست مدیر و مشاورین نیز در حوزه‌های مختلف منجمله قوانین و مقررات دفاتر، نهضت ملی مسکن و الزام تهیه نقشه‌های اجرایی در گروه‌های چهارگانه (معماری، سازه، برق و مکانیک) مطالب خود را مطرح نمودند.