پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ ۱۴۰۱٫۰۸٫۱۶ ساعت ۱۱ از پروژه‌های تحت نظارت ناظرین محترم بازدید میدانی بعمل آمده و نکات فنی و اجرایی مترتب بر پروژه‌ها توسط اعضای محترم کارگروه منتقل گردید.