انتخابات مدیر دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی در شهرستانها برگزار میگردد.
کاندیدا های شهر طبس :
جناب آقای مهندس رضا رستم زاده
جناب آقای مهندس عباس عباسی
جناب آقای مهندس سید سعید صادق زاده