نوشته‌ها

ابلاغیه شماره 4 کمیته تخصصی و گروه کنترل نقشه معماری را در ادامه دانلود کنید.

ابلاغیه شماره 4 کمیته تخصصی و گروه کنترل نقشه معماری

جلسه مدیر ومشاورین نمایندگی با جناب آقای مهندس بذرافشان مدیرکنترل کیفیت شرکت ذیصلاح بازرسی جوش(صحت گستر خاوران) از وزارت راه وشهرسازی و جناب آقای مهندس صادقی مدیرعامل وآقای مهندس ناظمی از شرکت جوش آزما

پنج شنبه مورخ۹۸/۹/۱۴ساعت ۱۸ جلسه فوق الذکر برگزار ومقرر گردید با توجه به الزام مالکین و ناظرین برای استفاده از شرکتهای ذیصلاح جهت انجام بازرسی وتستهای مترتب بر مراحل ساخت از ظرفیت شرکت بازرسی صحت گستر خاوران استفاده گردد.
براین اساس شرکت جوش آزما به مدیریت آقای مهندس صادقی ذیل شرکت فوق الذکر و بعنوان نماینده در طبس وبا استانداردهای تعریف شده شرکت ذیصلاح ادامه فعالیت خواهند داد.

❗️موارد مرتبط با سازه
1.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال تیر به ستون در اجرا
2.کم توجهی به خاموت گذاری صحیح در محل اتصال ستون به شالوده
3.کم توجهی به خم های 90و 135درجه در میلگردهای عرضی (خاموت) در اجرا
4.حذف سنجاق (خاموت میانی)ستون و دیوار
5.اجرای ستون کوتاه
6.کم توجهیبه اجرای ریشه پله
7.کم توجهی به رعایت طول مهاری مناسب تیرچه های سقف در داخل تیر بتنی
8.کم توجهی به اجرای مناسب کلاف های عرضی سقف
9.کم توجهی به مهار مناسب و در برخی موارد مهارنکردن اجزای غیر سازه ای,بویژه دیوارهای پیرامونی
10.کم توجهی به انجام آزمایشات ژئوتکنیک ,مقاومت فشاری بتن , آزمایش میلگردهای مصرفی و تست جوش یا در صورت انجام آزمایش ,عدم وجود یا ناقص بودن شیت های آزمایشگاهی تایید شده توسط ناظر در پرونده شهرداری
11.ایجاد صدمه به سازه اصلی جهت اجرای لوله کشی ساختمان

❗️موارد مرتبط با معماری و شهرسازی
1.عدم رعایت تراکم و سطح اشغال مجاز زمین
2.کم توجهی به اجرای اسکوپ سنگ نمای ساختمان
3.کم توجهی به عایق بر روی کرسی چینی
4.کم توجهی به قفل و بست دیوارها در محل اتصال به سقف

❗️موارد مرتبط با تاسیسات برقی و مکانیکی و بهداشتی
1.کم توجهی به اجرای سیم ارت در سیستم روشنایی ساختمانها
2.استفاده از لوله خرطومی به جای استفاده از لوله های مقاوم در برابر آتش
3.کم توجهی به اجرای هم بندی اصلی برای هم ولتاژکردن
4.کم توجهی به استفاده از ترمینالهای پیچی در اتصالات سیم ها به همدیگر و انشعابات از سیم ها
5.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی سیستم های گرمایی و سرمایی ساختمان
6.کم توجهی به اجرای صحیح بست و تکیه گاه در لوله و سایر اجزای لوله کشی تاسیسات بهداشتی ساختمان
7.کم توجهی به اجرای صحیح لوله کشی هواکش فاضلاب

❗️موارد مرتبط با حفاظت و ایمنی
1.کم توجهی به استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی
2.کم توجهی به رعایت موارد مرتبط بادوسایل و سازه های حفاظتی از قبیل :سرپوش حفاظتی ,تورهای ایمنی ,سقف موقت و جلوگیری از سقوط افراد و غیره

❗️موارد مرتبط با مصالح ساختمانی
1.استفاده از بلوکهای پلی استایرن غیر استاندارد
2.استفاده از تیرچه فاقد استانداردهای لازم
3.کم توجهی به کنترل و نظارت دقیق بر کیفیت بتن مصرفی