نوشته‌ها

پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶ از پروژه درحال احداث سطح شهر تحت نظارت آقای مهندس یاقوتی ناظر محترم هماهنگ کننده و آقایان مهندسین باغبان نیکو و قادری ناظرین محترم تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و سرکار خانم‌ مهندس کریمی ناظر محترم معماری توسط کارگروه بازدید صورت پذیرفت.

پیرو هماهنگی بعمل آمده از پروژه های مسکونی تحت نظارت آقای مهندس کلانتری و خانم مهندس رحیمی بعنوان ناظر هماهنگ کننده، آقایان مهندسین قادری و نجف زاده ناظرین تأسیسات مکانیکی و عبدی و صدقی ناظرین تأسیسات الکتریکی دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۷ توسط کارگروه بازدید بعمل آمد.

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ 98/6/3 ساعت 18:30 جلسه کارگروه نظارت مضاعف برگزار گردید؛ اعضای محترم کارگروه متشکل از گروههای چهارگانه(عمران، معماری، برق و مکانیک) نقطه نظرات خود را در مورد نحوه بازدیدها و انتقال موارد احصاء شده در بازدیدها به همکاران ناظر را مطرح نمودند.
جناب آقای مهندس الاهی نیز بعنوان رئیس کارگروه تعیین گردیدند.

عمران و معماری: علیرضا الاهی- موسی عبدالهی- مجید معمارباشی – علی عبدالهی – عباس عباسی و جواد نوری زاده

مکانیک: اسداله قادری- سیدمحمد شهبازیان و سیدمحمدامیر برکاتی

برق: عباس لعل- ابوالفضل صدقی و وحید محمدنژاد