نوشته‌ها

طبق مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان استفاده از بشکه به منظور تکیه گاه و پایه برای انجام امور ساختمانی ممنوع است. و بجای آن بایستی از چهار پایه یا خرک استفاده شود.

چارپایه