نوشته‌ها

در روز پنج شنبه مورخ 30/3/98 ساعت 12:30 جلسه مدیر دفتر نمایندگی با کارکنان برگزار شد و مسائل، مشکلات و راهکارهای تسهیل امور، بررسی و شرح وظایف کارکنان و حوزه فعالیتشان به شرخ ذیل جهت پاسخگویی به سازمان، اعضا و مالکین محترم مشخص گردید:
خانم نجف زاده: مسئول امور مالی، ارجاع کار و کنترل سهمیه ها
خانم حسین زاده: مسئول امور اداری وگاز
آقای فعال کاری: مسئول امور نقشه ها و شناسنامه فنی و ملکی