نوشته‌ها

محل شروع وصله میلگرد اصلی در بالای تير از يک سوم دهانه از بر ستون و در پايين تير يک چهارم دهانه از بر ستون است که می‌توان در جهت اطمينان آنها را نيز يک سوم دهانه از بر ستون در نظر گرفت.