نوشته‌ها

صورتجلسه594

صورتجلسه591

صورتجلسه 584 جلسه هیئت مشاورین را می توانید از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه584

صورتجلسه 583 جلسه هیئت مشاورین را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه583

صورتجلسه 572 هیئت مشاورین را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه572

صورتجلسه 570 جلسه هیئت مشاورین را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه570

 

صورتجلسه568 جلسه هیئت مشاورین را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه568

صورتجلسه هفتگی هیئت مشاورین را از ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه557

صورتجلسه هیئت مشاورین با رؤسای فنی و حرفه ای، اتاق اصناف و تشکیلات خانه کارگر را از ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه552

صورتجلسه هفتگی هیئت مشاورین را از ذیل دانلود نمایید.

صورتجلسه551