نوشته‌ها

صورتجلسه هیأت مشاورین را از زیر دانلود نمایید

صورتجلسه586

صورتجلسه هیأت مشاورین را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه585

صورتجلسه 582 جلسه هیأت مشاورین را در زیر دانلود کنید.

صورتجلسه582

صورتجلسه 581 جلسه هیأت مشاورین را در زیر دانلود کنید.

صورتجلسه581

صورتجلسه575 جلسه هیأت مشاورین را از زیر دانلود کنید.

صورتجلسه575

صورتجلسه 573 جلسه هیأت مشاورین را در زیر دانلود کنید.

صورتجلسه573

 

صورتجلسه 559 هیأت مشاورین را از زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه559

صورتجلسه هیأت مشاورین را دز زیر دانلود نمایید.

صورتجلسه558

پیرو هماهنگی بعمل آمده یکشنبه مورخ ۹۸/۷/۱۴ از ساعت ۸ الی ۱۲ مسائل و درخواستهای نمایندگی اعم از خرید زمین، بیمه و افزایش ظرفیت اشتغال مهندسین فاقد شغل ثابت مطرح و از سوی اعضای محترم هیأت مدیره قول پیگیری و رایزنی های لازم داده شد.