نوشته‌ها

اولین جلسه هیأت مشاورین در سال 99 و جلسه با مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان
پیرو هماهنگی بعمل آمده دوشنبه مورخ 99/01/25 ساعت 10 الی 12 جلسه مشاورین و مدیر دفتر نمایندگی به برنامه ریزی فعالیتهای سال جاری و بررسی عملکرد سال 98 اختصاص یافت. در ادامه با حضور آقای مهندس محمدی مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان و جناب آقای مهندس قیصری بحث و تبادل نظر جهت اجرای تعمیر و نگهداری ساختمانها پس از بهره برداری ذیل مبحث 22 مقررات ملی ساختمان صورت پذیرفت.

جلسه با مدیر عامل محترم شرکت هوشمندسازان