نوشته‌ها

ناظرين محترم هماهنگ کننده (سازه و معماری):
شايسته است در مراحل ذيل با ناظرين محترم مکانيک هماهنگي بعمل آمده پس از تأييد، بلامانع جهت اجراي مرحله بعد به مالک صادر گردد.
1- قبل از بتن ريزي فونداسيون
2- قبل از بتن ريزي سقف
3- بعد از اتمام سفت کاري و قبل از اجراي لوله کشي هاي تأسيساتي
4- حين نازک کاري قبل از نصب تجهيزات و لوازم تأسيساتي