نوشته‌ها


🔹فاصله بین تیرچه های سقف را با دوعدد سفال درابتدا و انتها تنظیم میکنند

🔹سفال داخل نایلون قرار داده شده جهت عدم ورود بتن به فضای خالی سفال هنگام بتن ریزی است.