نوشته‌ها

استفاده از رنگ جهت مشخص شدن محل پلیت ها بعد از قالب برداری

استفاده از آهن ربا هم یکی دیگر از روش های کارگاهی برای همین منظور است

 

استفاده از رنگ جهت مشخص شدن محل پلیت ها

شرح وظایف کارگروههای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس

 شرح وظایف کارگروههای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان طبس