نوشته‌ها

1- همپوشانی 10 تا 15 سانتی

2- عدم وجود درز در محل همپوشانی
3- رعایت 10 تا 15 سانتی پیشروی روی زمین
4- چسبندگی کامل به سطح و عدم به اصطلاح “طبله” کردن
5- فرو رفتن 2 تا 5 سانتی به داخل کفشور
6- کنترل شیب با یک سطل آب