برچسب: نشست

0

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس

صورتجسله مشترک نمایندگی با معاونت اداره کل و مدیریت راه و شهرسازی شهرستان طبس را در ذیل دانلود نمایید. صورتجلسه_نمایندگی_و_راه_و_شهرسازی