نوشته‌ها

جلسه مدیر ومشاورین نمایندگی با جناب آقای مهندس بذرافشان مدیرکنترل کیفیت شرکت ذیصلاح بازرسی جوش(صحت گستر خاوران) از وزارت راه وشهرسازی و جناب آقای مهندس صادقی مدیرعامل وآقای مهندس ناظمی از شرکت جوش آزما

پنج شنبه مورخ۹۸/۹/۱۴ساعت ۱۸ جلسه فوق الذکر برگزار ومقرر گردید با توجه به الزام مالکین و ناظرین برای استفاده از شرکتهای ذیصلاح جهت انجام بازرسی وتستهای مترتب بر مراحل ساخت از ظرفیت شرکت بازرسی صحت گستر خاوران استفاده گردد.
براین اساس شرکت جوش آزما به مدیریت آقای مهندس صادقی ذیل شرکت فوق الذکر و بعنوان نماینده در طبس وبا استانداردهای تعریف شده شرکت ذیصلاح ادامه فعالیت خواهند داد.

سه شنبه مورخ ۹۸/۷/۹ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ با تدریس جناب آقای مهندس سیدحسن علوی طبسی و با حضور جمعی از اعضای نمایندگی نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.

یک حمام دارای وان یا زیر دوشی، طبق تعریف مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و استاندارد IEC 60364_7_701 دارای سه زون صفر و یک و دو میباشد که در تصاویر محدوده هر زون به صورت واضح و قابل درک به تصویر کشیده شده است.

در این تصویر، همه الزامات حمام ها و زون های مرتبط، طبق مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش نود و پنج، در جدول و به صورت شماتیک در قاب یک تصویر آورده شده است.

🔴 وظایف مهندسان ناظر در خصوص مشاهده عدم رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمان

1️⃣ تذکرات کتبی به مالک و مجری ساختمان
2️⃣ اعلام تخلف در خصوص عدم رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان (شهرداری)
3️⃣ گزارش وضعیت ناایمن کارگاه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
4️⃣ گزارش به اداره کار منطقه

🔺براساس ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی ◀️ هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه را در بر داشته باشد، باید فورا مراتب را همراه با راهنمایی‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتبا به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه اطلاع داده و رونوشت آنرا به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فورا کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی در مورد رفع خطر به عمل آورد.

🔺براساس بند 13-7 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان ◀️ ناظر ساختمان موظف است چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید.

🔺بر اساس بند 12-1-5-8 مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ◀️ مهندس ناظر موظف به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی و حفاظت کار در عملیات ساختمانی می‌‌‌‌‌باشد. هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردی را خلاف مقررات مشاهده نماید، باید ضمن تذکر کتبی به سازنده، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعلام نماید.

👈 (منبع: کتاب HSE در کارگاه های ساختمانی)