نوشته‌ها

مطابق بند ١٢-٧-٢-١٠ مبحث ١٢ مقررات ملي ساختمان◀️ از جايگاه داربست ها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود، مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و براي انجام كار فوري مورد نياز باشد. در چنين حالتي نيز بايد جهت تعادل داربست، بار روي جايگاه به طور يكنواخت توزيع گردد. در پايان كار روزانه، بايد كليه مصالح و ابزار كار از روي جايگاه كار مستقر بر داربست تخليه شود.