برچسب: صورتجلسه

0

صورتجلسه۵۲۰ (جلسه با مسئولین دفاتر طراحی جهت هماهنگی بین دفاتر و طراحان)

فایل صورتجلسه۵۲۰ (جلسه با مسئولین دفاتر طراحی جهت هماهنگی بین دفاتر و طراحان) را از لینک زیر می توانید دانلود نمایید. صورتجلسه ۵۲۰